مدیر ارشد سایت

مدیر ارشد سایت

یکشنبه, 12 دی 1395 ساعت 13:25

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران جهت دستيابي به اهداف خود در نظر دارد از توان علمي دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي در زمينه هاي مختلف مورد نياز صنايع كوچك استفاده نموده و همزمان نيازهاي مطالعاتي اين صنايع را به دانشگاهها معرفي نمايد. از اينرو طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري و فوق دكتري را به عنوان راهكاري اثر بخش در دستور كار خود قرار داده است. اهداف سازمان در اين زمينه ، شناسايي و معرفي استادان و دانشجويان مستعد و علاقه مند در زمينة هاي مرتبط و استفاده از نظرات و تخصص آنها، توسعه همكاريهاي علمي و پژوهشي بين دانشگاهها و صنعت ، هدايت و بهره برداري از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در راستاي حل مسائل صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و صنايع كوچك استفاده از پتانسيل هاي قابل توجه دانشگاهها مي باشد .
1. شرايط پيشنهاد دهنده پايان نامه:
- دانشجويان ايراني مقاطع كارشناسي ارشد، دكتري و فوق دكتري دانشگاههاي داخل و خارج از كشور
2. چگونگي انتخاب موضوع تحقيق:
2.1. انتخاب موضوع از بين اولويتهاي تحقيقاتي و مطالعاتي اعلام شده توسط سازمان
2.2. پيشنهاد عناوين تحقيقاتي و مطالعاتي مرتبط با فعاليت سازمان توسط دانشجو به سازمان
3. ويژگي موضوعات اولويت دار:
3.1. در راستای اهداف، ماموريتها و سياستهای سازمان و در جهت رفع مسائل سازمان يا شركتهاي استاني در ايجاد و اداره شهركهاي صنعتي و حمايت از صنايع كوچك باشد.
3.2. موضوعات مربوط به صنايع كوچك مي بايست در جهت راه هاي جديد براي توسعه و حمايت و يا رفع معضلات عمومي صنايع كوچك بوده و وابسته به يك واحد صنعتي خاص نباشد.
3.3. کاربردی و قابل استفاده بوده و بتوان آنرا اجرايی نمود.
3.4. به دور از کلی نگريها بوده و بتواند نتايج دقيق و ملموسی ارائه نمايد.
3.5. با استفاده از مقايسه تطبيقی با کشورهای پيشرفته ، الگوی عملی مناسبی را عرضه نمايد.
3.6. مشخصات اقليمي و جغرافيايي و منابع انساني و مزيت هاي منطقه اي و ملي در طرحهاي توسعه اي مد نظر قرار بگيرد.

4. مراحل انجام طرح:
4.1. انتخاب و پيشنهاد موضوع تحقيق توسط دانشجو
4.2. تكميل فرم شماره 1 توسط دانشجو با هماهنگي استاد راهنما و ارسال آن به شركت شهركهاي صنعتي استان مربوطه
تبصره 1: دانشجو مي بايست در اين مرحله صرفا تاييد و موافقت اوليه دانشگاه و استاد راهنما را در خصوص كليات موضوع حاصل نمايد.بديهي است امكان دارد در حين فرآيند بررسي و تاييد موضوعات درسازمان و شركتهاي تابعه تغييراتي در عناوين و نحوه انجام طرح ايجاد گردد
4.3. پس از ارائه مدارك لازم، موضوع تحقيق پيشنهادي, حداكثر ظرف مدت يك ماه توسط كميته بررسي پايان نامه ها در شركت هاي استاني و سازمان مورد بررسي قرار مي گيرد.
تبصره2 : اعضاي كميته بررسي پايان نامه هاي شركت هاي استاني عبارتند از:
1. مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان يا نماينده وي
2. معاونت صنايع كوچك
3. كارشناس مسئول آموزش
4. متخصصين مرتبط با موضوع مورد بحث حد اكثر دو نفر
تبصره 3: با توجه به اشراف شركتهاي استاني بر نقاط ضعف و قوت ، مشكلات و امكانات منطقه انجام بررسي كامل و دقيق موضوعات در كميته بررسي پايان نامه ها در شركتهاي استاني ضروري بوده و استفاده از متخصصين مرتبط با موضوع از اهميت زيادي برخوردار است. بدين جهت كميته هاي استاني مكلف به بكارگيري يك استاد دانشگاه( ترجيحا در رشته هاي مهندسي صنايع، مديريت و يا اقتصاد) علاوه بر حضور همكاران متخصص و مرتبط با موضوع هستند.مدير مراكز رشد استان در صورت وجود، در اين مورد به عنوان يك گزينه مناسب و مطلع پيشنهاد مي گردد.
4.4. به منظور بررسي و تاييد نهايي و همچنين جلوگيري از انتخاب موضوعات يكسان و شركت شهركهاي صنعتي استانها موظف به كسب تاييديه كتبي از ستاد (سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، معاونت صنايع كوچك) مي باشند. جهت كسب تاييديه، كافيست فرم تكميل شده شماره 1، و صورتجلسه كميته بررسي پايان نامه كه به تاييد همه اعضا رسيده ضميمه نامه درخواست تصويب موضوع شده و به سازمان، معاونت صنايع كوچك ارسال گردد.

تبصره 4: كميته تاييد پايان نامه سازمان متشكل است از :
1. مدير دفتر توسعه بنگاهها و كارآفريني
2. كارشناس دفتر توسعه بنگاهها و كارآفريني
3. يكي ازمشاورين مدير عامل به پيشنهاد معاونت صنايع كوچك
4. معاونت مرتبط با موضوع يا نماينده وي
5. متخصص مرتبط با موضوع حداكثر 2 نفر

4.5. پس از تصويب نهايي، مبلغ حمايت و نظر كميته از طريق شركت استاني به دانشجو اعلام مي گردد.دانشجو موظف است پس از آگاهي از تصويب پروژه پيشنهادي توسط كميته، در حداقل زمان نسبت به تصويب موضوع در دانشگاه اقدام و با همراه داشتن تصوير فرم پايان نامة مصوب دانشگاه جهت انعقاد قرارداد به شركت شهركهاي صنعتي استان مراجعه نمايد
4.6. دانشجو موظف است گزارش روند پيشرفت پروژه را پس از تاييد استاد راهنما، كتبا بصورت سه ماهانه به شركت شهركهاي صنعتي استان ارائه نموده و در صورت نياز با شركت در جلسات كميته بررسي پايان نامه ها، گزارش مذكور را حضورا ارائه نمايد.
تبصره 5 : حمايت از پايان نامه هايي كه بعد از تصويب دانشگاه درخواست استفاده از طرح را دارند امكان پذير نمي باشد.
تبصره 6 : چنانچه بعد از تاييديه موضوع توسط سازمان، انعقاد قرارداد با دانشجو صورت نگرفت مي بايست مراتب به سازمان اعلام گردد.
5. مبلغ اعتبار (ميزان حمايت مالي)
حداكثر مبلغ حمايت براي به شرح جدول ذيل مي باشد:
مقاطع تحصيلي مبلغ (ميليون ريال)
كارشناسي ارشد 10
دكتري 20
فوق دكتري 25
پايان نامه ايرانيان در مقطع دكتري در خارج از كشور 30
پايان نامه ايرانيان در مقطع فوق دكتري در خارج از كشور 40

تبصره 7: مبلغ قابل تخصيص به هر عنوان بسته به مقطع تحصيلي، نوع دانشگاه ، استاد و موضوع پايان نامه به تشخيص كميته استاني تعيين مي گردد
6. نحوه پرداخت:
مقطع اول : معادل تا 40 درصد از حمايت مالي تصويب شده پس از ارائه اولين گزارش به شركت شهركهاي صنعتي
استان و كسب تاييد كميته استاني بررسي پايان نامه ها.
مقطع دوم : معادل تا 60 درصد از حمايت مالي تصويب شده پس از دريافت و تأييد گزارش نهايي و مستندات پايان نامه توسط كميته استاني بررسي پايان نامه ها.
تبصره 8- پرداخت مقطع دوم كمك هزينه به دانشجو در صورت كسب نمره قبولي از دانشگاه خواهد بود.
7. ساير موارد:
7.1. چارچوب همكاري، قرارداد منعقده بين شركت شهركهاي صنعتي استان و دانشجو (در قالب فرم شماره دو)‌خواهد بود .
7.2. شروع كار مطالعه و انجام اقدامات لازم پس از انتخاب موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه (زير نظر استاد راهنما) خواهد بود.
7.3. درج مشخصات سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران بعنوان همكار و حمايت كننده در پايان‌نامه و مقاله‌هاي منتج از آن
7.4. دانشجو همزمان با تحويل يك نسخه از گزارشات به استاد راهنما دو نسخه( نسخه الكترونيكي با فرمت word و نسخه مكتوب) نيز به شركت شهركهاي صنعتي استان ارائه خواهد نمود.
7.5. « كميته استاني بررسي پايان نامه ها »، گزارشات واصله را بررسي و نظرات خود را حداكثر ظرف سه هفته پس از وصول گزارش به دانشجو اعلام خواهد كرد.
7.6. دانشجو موظف است دو هفته قبل از برگزاري جلسه دفاع از پروژه رسماً از نمايندة شركت شهركهاي صنعتي استان جهت حضور در جلسه دعوت بعمل آورد.
7.7. دانشجو مي بايست پس از برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه و نهايي شدن گزارش پايان نامه موارد زير را در اختيار شركت شهركهاي صنعتي استان قرار دهد:
• دو نسخه از پايان نامه به همراه CD متن كامل تايپ شده آن(يك نسخه از CD و متن كامل مي بايست از طريق شركت استاني به سازمان ارسال گردد.)
• چكيده پايان نامه به همراه فايل تايپ شده كامپيوتري
• ارائه نتايج پايان نامه در قالب سمينار در محلي كه شركت شهركهاي صنعتي استان اعلام خواهد كرد.
7.8. كليه حقوق و امتياز حاصل از نتايج تحقيق و مالكيت معنوي آن متعلق به هر دو طرف بوده و هر يك حق استفاده از آن را بطور نامحدود دارند.

یکشنبه, 12 دی 1395 ساعت 13:25

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران جهت دستيابي به اهداف خود در نظر دارد از توان علمي دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي در زمينه هاي مختلف مورد نياز صنايع كوچك استفاده نموده و همزمان نيازهاي مطالعاتي اين صنايع را به دانشگاهها معرفي نمايد. از اينرو طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري و فوق دكتري را به عنوان راهكاري اثر بخش در دستور كار خود قرار داده است. اهداف سازمان در اين زمينه ، شناسايي و معرفي استادان و دانشجويان مستعد و علاقه مند در زمينة هاي مرتبط و استفاده از نظرات و تخصص آنها، توسعه همكاريهاي علمي و پژوهشي بين دانشگاهها و صنعت ، هدايت و بهره برداري از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در راستاي حل مسائل صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و صنايع كوچك استفاده از پتانسيل هاي قابل توجه دانشگاهها مي باشد .
1. شرايط پيشنهاد دهنده پايان نامه:
- دانشجويان ايراني مقاطع كارشناسي ارشد، دكتري و فوق دكتري دانشگاههاي داخل و خارج از كشور
2. چگونگي انتخاب موضوع تحقيق:
2.1. انتخاب موضوع از بين اولويتهاي تحقيقاتي و مطالعاتي اعلام شده توسط سازمان
2.2. پيشنهاد عناوين تحقيقاتي و مطالعاتي مرتبط با فعاليت سازمان توسط دانشجو به سازمان
3. ويژگي موضوعات اولويت دار:
3.1. در راستای اهداف، ماموريتها و سياستهای سازمان و در جهت رفع مسائل سازمان يا شركتهاي استاني در ايجاد و اداره شهركهاي صنعتي و حمايت از صنايع كوچك باشد.
3.2. موضوعات مربوط به صنايع كوچك مي بايست در جهت راه هاي جديد براي توسعه و حمايت و يا رفع معضلات عمومي صنايع كوچك بوده و وابسته به يك واحد صنعتي خاص نباشد.
3.3. کاربردی و قابل استفاده بوده و بتوان آنرا اجرايی نمود.
3.4. به دور از کلی نگريها بوده و بتواند نتايج دقيق و ملموسی ارائه نمايد.
3.5. با استفاده از مقايسه تطبيقی با کشورهای پيشرفته ، الگوی عملی مناسبی را عرضه نمايد.
3.6. مشخصات اقليمي و جغرافيايي و منابع انساني و مزيت هاي منطقه اي و ملي در طرحهاي توسعه اي مد نظر قرار بگيرد.

4. مراحل انجام طرح:
4.1. انتخاب و پيشنهاد موضوع تحقيق توسط دانشجو
4.2. تكميل فرم شماره 1 توسط دانشجو با هماهنگي استاد راهنما و ارسال آن به شركت شهركهاي صنعتي استان مربوطه
تبصره 1: دانشجو مي بايست در اين مرحله صرفا تاييد و موافقت اوليه دانشگاه و استاد راهنما را در خصوص كليات موضوع حاصل نمايد.بديهي است امكان دارد در حين فرآيند بررسي و تاييد موضوعات درسازمان و شركتهاي تابعه تغييراتي در عناوين و نحوه انجام طرح ايجاد گردد
4.3. پس از ارائه مدارك لازم، موضوع تحقيق پيشنهادي, حداكثر ظرف مدت يك ماه توسط كميته بررسي پايان نامه ها در شركت هاي استاني و سازمان مورد بررسي قرار مي گيرد.
تبصره2 : اعضاي كميته بررسي پايان نامه هاي شركت هاي استاني عبارتند از:
1. مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان يا نماينده وي
2. معاونت صنايع كوچك
3. كارشناس مسئول آموزش
4. متخصصين مرتبط با موضوع مورد بحث حد اكثر دو نفر
تبصره 3: با توجه به اشراف شركتهاي استاني بر نقاط ضعف و قوت ، مشكلات و امكانات منطقه انجام بررسي كامل و دقيق موضوعات در كميته بررسي پايان نامه ها در شركتهاي استاني ضروري بوده و استفاده از متخصصين مرتبط با موضوع از اهميت زيادي برخوردار است. بدين جهت كميته هاي استاني مكلف به بكارگيري يك استاد دانشگاه( ترجيحا در رشته هاي مهندسي صنايع، مديريت و يا اقتصاد) علاوه بر حضور همكاران متخصص و مرتبط با موضوع هستند.مدير مراكز رشد استان در صورت وجود، در اين مورد به عنوان يك گزينه مناسب و مطلع پيشنهاد مي گردد.
4.4. به منظور بررسي و تاييد نهايي و همچنين جلوگيري از انتخاب موضوعات يكسان و شركت شهركهاي صنعتي استانها موظف به كسب تاييديه كتبي از ستاد (سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، معاونت صنايع كوچك) مي باشند. جهت كسب تاييديه، كافيست فرم تكميل شده شماره 1، و صورتجلسه كميته بررسي پايان نامه كه به تاييد همه اعضا رسيده ضميمه نامه درخواست تصويب موضوع شده و به سازمان، معاونت صنايع كوچك ارسال گردد.

تبصره 4: كميته تاييد پايان نامه سازمان متشكل است از :
1. مدير دفتر توسعه بنگاهها و كارآفريني
2. كارشناس دفتر توسعه بنگاهها و كارآفريني
3. يكي ازمشاورين مدير عامل به پيشنهاد معاونت صنايع كوچك
4. معاونت مرتبط با موضوع يا نماينده وي
5. متخصص مرتبط با موضوع حداكثر 2 نفر

4.5. پس از تصويب نهايي، مبلغ حمايت و نظر كميته از طريق شركت استاني به دانشجو اعلام مي گردد.دانشجو موظف است پس از آگاهي از تصويب پروژه پيشنهادي توسط كميته، در حداقل زمان نسبت به تصويب موضوع در دانشگاه اقدام و با همراه داشتن تصوير فرم پايان نامة مصوب دانشگاه جهت انعقاد قرارداد به شركت شهركهاي صنعتي استان مراجعه نمايد
4.6. دانشجو موظف است گزارش روند پيشرفت پروژه را پس از تاييد استاد راهنما، كتبا بصورت سه ماهانه به شركت شهركهاي صنعتي استان ارائه نموده و در صورت نياز با شركت در جلسات كميته بررسي پايان نامه ها، گزارش مذكور را حضورا ارائه نمايد.
تبصره 5 : حمايت از پايان نامه هايي كه بعد از تصويب دانشگاه درخواست استفاده از طرح را دارند امكان پذير نمي باشد.
تبصره 6 : چنانچه بعد از تاييديه موضوع توسط سازمان، انعقاد قرارداد با دانشجو صورت نگرفت مي بايست مراتب به سازمان اعلام گردد.
5. مبلغ اعتبار (ميزان حمايت مالي)
حداكثر مبلغ حمايت براي به شرح جدول ذيل مي باشد:
مقاطع تحصيلي مبلغ (ميليون ريال)
كارشناسي ارشد 10
دكتري 20
فوق دكتري 25
پايان نامه ايرانيان در مقطع دكتري در خارج از كشور 30
پايان نامه ايرانيان در مقطع فوق دكتري در خارج از كشور 40

تبصره 7: مبلغ قابل تخصيص به هر عنوان بسته به مقطع تحصيلي، نوع دانشگاه ، استاد و موضوع پايان نامه به تشخيص كميته استاني تعيين مي گردد
6. نحوه پرداخت:
مقطع اول : معادل تا 40 درصد از حمايت مالي تصويب شده پس از ارائه اولين گزارش به شركت شهركهاي صنعتي
استان و كسب تاييد كميته استاني بررسي پايان نامه ها.
مقطع دوم : معادل تا 60 درصد از حمايت مالي تصويب شده پس از دريافت و تأييد گزارش نهايي و مستندات پايان نامه توسط كميته استاني بررسي پايان نامه ها.
تبصره 8- پرداخت مقطع دوم كمك هزينه به دانشجو در صورت كسب نمره قبولي از دانشگاه خواهد بود.
7. ساير موارد:
7.1. چارچوب همكاري، قرارداد منعقده بين شركت شهركهاي صنعتي استان و دانشجو (در قالب فرم شماره دو)‌خواهد بود .
7.2. شروع كار مطالعه و انجام اقدامات لازم پس از انتخاب موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه (زير نظر استاد راهنما) خواهد بود.
7.3. درج مشخصات سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران بعنوان همكار و حمايت كننده در پايان‌نامه و مقاله‌هاي منتج از آن
7.4. دانشجو همزمان با تحويل يك نسخه از گزارشات به استاد راهنما دو نسخه( نسخه الكترونيكي با فرمت word و نسخه مكتوب) نيز به شركت شهركهاي صنعتي استان ارائه خواهد نمود.
7.5. « كميته استاني بررسي پايان نامه ها »، گزارشات واصله را بررسي و نظرات خود را حداكثر ظرف سه هفته پس از وصول گزارش به دانشجو اعلام خواهد كرد.
7.6. دانشجو موظف است دو هفته قبل از برگزاري جلسه دفاع از پروژه رسماً از نمايندة شركت شهركهاي صنعتي استان جهت حضور در جلسه دعوت بعمل آورد.
7.7. دانشجو مي بايست پس از برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه و نهايي شدن گزارش پايان نامه موارد زير را در اختيار شركت شهركهاي صنعتي استان قرار دهد:
• دو نسخه از پايان نامه به همراه CD متن كامل تايپ شده آن(يك نسخه از CD و متن كامل مي بايست از طريق شركت استاني به سازمان ارسال گردد.)
• چكيده پايان نامه به همراه فايل تايپ شده كامپيوتري
• ارائه نتايج پايان نامه در قالب سمينار در محلي كه شركت شهركهاي صنعتي استان اعلام خواهد كرد.
7.8. كليه حقوق و امتياز حاصل از نتايج تحقيق و مالكيت معنوي آن متعلق به هر دو طرف بوده و هر يك حق استفاده از آن را بطور نامحدود دارند.

صفحه1 از11

نظر سنجی

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
87
1378
3988
3988
10739
24385
704000

پیش بینی امروز
240


آی پی شما54.158.248.112