صنایع کوچک

صنایع کوچک (31)

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران جهت دستيابي به اهداف خود در نظر دارد از توان علمي دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي در زمينه هاي مختلف مورد نياز صنايع كوچك استفاده نموده و همزمان نيازهاي مطالعاتي اين صنايع را به دانشگاهها معرفي نمايد. از اينرو طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري و فوق دكتري را به عنوان راهكاري اثر بخش در دستور كار خود قرار داده است. اهداف سازمان در اين زمينه ، شناسايي و معرفي استادان و دانشجويان مستعد و علاقه مند در زمينة هاي مرتبط و استفاده از نظرات و تخصص آنها، توسعه همكاريهاي علمي و پژوهشي بين دانشگاهها و صنعت ، هدايت و بهره برداري از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در راستاي حل مسائل صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و صنايع كوچك استفاده از پتانسيل هاي قابل توجه دانشگاهها مي باشد .
1. شرايط پيشنهاد دهنده پايان نامه:
- دانشجويان ايراني مقاطع كارشناسي ارشد، دكتري و فوق دكتري دانشگاههاي داخل و خارج از كشور
2. چگونگي انتخاب موضوع تحقيق:
2.1. انتخاب موضوع از بين اولويتهاي تحقيقاتي و مطالعاتي اعلام شده توسط سازمان
2.2. پيشنهاد عناوين تحقيقاتي و مطالعاتي مرتبط با فعاليت سازمان توسط دانشجو به سازمان
3. ويژگي موضوعات اولويت دار:
3.1. در راستای اهداف، ماموريتها و سياستهای سازمان و در جهت رفع مسائل سازمان يا شركتهاي استاني در ايجاد و اداره شهركهاي صنعتي و حمايت از صنايع كوچك باشد.
3.2. موضوعات مربوط به صنايع كوچك مي بايست در جهت راه هاي جديد براي توسعه و حمايت و يا رفع معضلات عمومي صنايع كوچك بوده و وابسته به يك واحد صنعتي خاص نباشد.
3.3. کاربردی و قابل استفاده بوده و بتوان آنرا اجرايی نمود.
3.4. به دور از کلی نگريها بوده و بتواند نتايج دقيق و ملموسی ارائه نمايد.
3.5. با استفاده از مقايسه تطبيقی با کشورهای پيشرفته ، الگوی عملی مناسبی را عرضه نمايد.
3.6. مشخصات اقليمي و جغرافيايي و منابع انساني و مزيت هاي منطقه اي و ملي در طرحهاي توسعه اي مد نظر قرار بگيرد.

4. مراحل انجام طرح:
4.1. انتخاب و پيشنهاد موضوع تحقيق توسط دانشجو
4.2. تكميل فرم شماره 1 توسط دانشجو با هماهنگي استاد راهنما و ارسال آن به شركت شهركهاي صنعتي استان مربوطه
تبصره 1: دانشجو مي بايست در اين مرحله صرفا تاييد و موافقت اوليه دانشگاه و استاد راهنما را در خصوص كليات موضوع حاصل نمايد.بديهي است امكان دارد در حين فرآيند بررسي و تاييد موضوعات درسازمان و شركتهاي تابعه تغييراتي در عناوين و نحوه انجام طرح ايجاد گردد
4.3. پس از ارائه مدارك لازم، موضوع تحقيق پيشنهادي, حداكثر ظرف مدت يك ماه توسط كميته بررسي پايان نامه ها در شركت هاي استاني و سازمان مورد بررسي قرار مي گيرد.
تبصره2 : اعضاي كميته بررسي پايان نامه هاي شركت هاي استاني عبارتند از:
1. مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان يا نماينده وي
2. معاونت صنايع كوچك
3. كارشناس مسئول آموزش
4. متخصصين مرتبط با موضوع مورد بحث حد اكثر دو نفر
تبصره 3: با توجه به اشراف شركتهاي استاني بر نقاط ضعف و قوت ، مشكلات و امكانات منطقه انجام بررسي كامل و دقيق موضوعات در كميته بررسي پايان نامه ها در شركتهاي استاني ضروري بوده و استفاده از متخصصين مرتبط با موضوع از اهميت زيادي برخوردار است. بدين جهت كميته هاي استاني مكلف به بكارگيري يك استاد دانشگاه( ترجيحا در رشته هاي مهندسي صنايع، مديريت و يا اقتصاد) علاوه بر حضور همكاران متخصص و مرتبط با موضوع هستند.مدير مراكز رشد استان در صورت وجود، در اين مورد به عنوان يك گزينه مناسب و مطلع پيشنهاد مي گردد.
4.4. به منظور بررسي و تاييد نهايي و همچنين جلوگيري از انتخاب موضوعات يكسان و شركت شهركهاي صنعتي استانها موظف به كسب تاييديه كتبي از ستاد (سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، معاونت صنايع كوچك) مي باشند. جهت كسب تاييديه، كافيست فرم تكميل شده شماره 1، و صورتجلسه كميته بررسي پايان نامه كه به تاييد همه اعضا رسيده ضميمه نامه درخواست تصويب موضوع شده و به سازمان، معاونت صنايع كوچك ارسال گردد.

تبصره 4: كميته تاييد پايان نامه سازمان متشكل است از :
1. مدير دفتر توسعه بنگاهها و كارآفريني
2. كارشناس دفتر توسعه بنگاهها و كارآفريني
3. يكي ازمشاورين مدير عامل به پيشنهاد معاونت صنايع كوچك
4. معاونت مرتبط با موضوع يا نماينده وي
5. متخصص مرتبط با موضوع حداكثر 2 نفر

4.5. پس از تصويب نهايي، مبلغ حمايت و نظر كميته از طريق شركت استاني به دانشجو اعلام مي گردد.دانشجو موظف است پس از آگاهي از تصويب پروژه پيشنهادي توسط كميته، در حداقل زمان نسبت به تصويب موضوع در دانشگاه اقدام و با همراه داشتن تصوير فرم پايان نامة مصوب دانشگاه جهت انعقاد قرارداد به شركت شهركهاي صنعتي استان مراجعه نمايد
4.6. دانشجو موظف است گزارش روند پيشرفت پروژه را پس از تاييد استاد راهنما، كتبا بصورت سه ماهانه به شركت شهركهاي صنعتي استان ارائه نموده و در صورت نياز با شركت در جلسات كميته بررسي پايان نامه ها، گزارش مذكور را حضورا ارائه نمايد.
تبصره 5 : حمايت از پايان نامه هايي كه بعد از تصويب دانشگاه درخواست استفاده از طرح را دارند امكان پذير نمي باشد.
تبصره 6 : چنانچه بعد از تاييديه موضوع توسط سازمان، انعقاد قرارداد با دانشجو صورت نگرفت مي بايست مراتب به سازمان اعلام گردد.
5. مبلغ اعتبار (ميزان حمايت مالي)
حداكثر مبلغ حمايت براي به شرح جدول ذيل مي باشد:
مقاطع تحصيلي مبلغ (ميليون ريال)
كارشناسي ارشد 10
دكتري 20
فوق دكتري 25
پايان نامه ايرانيان در مقطع دكتري در خارج از كشور 30
پايان نامه ايرانيان در مقطع فوق دكتري در خارج از كشور 40

تبصره 7: مبلغ قابل تخصيص به هر عنوان بسته به مقطع تحصيلي، نوع دانشگاه ، استاد و موضوع پايان نامه به تشخيص كميته استاني تعيين مي گردد
6. نحوه پرداخت:
مقطع اول : معادل تا 40 درصد از حمايت مالي تصويب شده پس از ارائه اولين گزارش به شركت شهركهاي صنعتي
استان و كسب تاييد كميته استاني بررسي پايان نامه ها.
مقطع دوم : معادل تا 60 درصد از حمايت مالي تصويب شده پس از دريافت و تأييد گزارش نهايي و مستندات پايان نامه توسط كميته استاني بررسي پايان نامه ها.
تبصره 8- پرداخت مقطع دوم كمك هزينه به دانشجو در صورت كسب نمره قبولي از دانشگاه خواهد بود.
7. ساير موارد:
7.1. چارچوب همكاري، قرارداد منعقده بين شركت شهركهاي صنعتي استان و دانشجو (در قالب فرم شماره دو)‌خواهد بود .
7.2. شروع كار مطالعه و انجام اقدامات لازم پس از انتخاب موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه (زير نظر استاد راهنما) خواهد بود.
7.3. درج مشخصات سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران بعنوان همكار و حمايت كننده در پايان‌نامه و مقاله‌هاي منتج از آن
7.4. دانشجو همزمان با تحويل يك نسخه از گزارشات به استاد راهنما دو نسخه( نسخه الكترونيكي با فرمت word و نسخه مكتوب) نيز به شركت شهركهاي صنعتي استان ارائه خواهد نمود.
7.5. « كميته استاني بررسي پايان نامه ها »، گزارشات واصله را بررسي و نظرات خود را حداكثر ظرف سه هفته پس از وصول گزارش به دانشجو اعلام خواهد كرد.
7.6. دانشجو موظف است دو هفته قبل از برگزاري جلسه دفاع از پروژه رسماً از نمايندة شركت شهركهاي صنعتي استان جهت حضور در جلسه دعوت بعمل آورد.
7.7. دانشجو مي بايست پس از برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه و نهايي شدن گزارش پايان نامه موارد زير را در اختيار شركت شهركهاي صنعتي استان قرار دهد:
• دو نسخه از پايان نامه به همراه CD متن كامل تايپ شده آن(يك نسخه از CD و متن كامل مي بايست از طريق شركت استاني به سازمان ارسال گردد.)
• چكيده پايان نامه به همراه فايل تايپ شده كامپيوتري
• ارائه نتايج پايان نامه در قالب سمينار در محلي كه شركت شهركهاي صنعتي استان اعلام خواهد كرد.
7.8. كليه حقوق و امتياز حاصل از نتايج تحقيق و مالكيت معنوي آن متعلق به هر دو طرف بوده و هر يك حق استفاده از آن را بطور نامحدود دارند.

ادامه مطلب...

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران جهت دستيابي به اهداف خود در نظر دارد از توان علمي دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي در زمينه هاي مختلف مورد نياز صنايع كوچك استفاده نموده و همزمان نيازهاي مطالعاتي اين صنايع را به دانشگاهها معرفي نمايد. از اينرو طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري و فوق دكتري را به عنوان راهكاري اثر بخش در دستور كار خود قرار داده است. اهداف سازمان در اين زمينه ، شناسايي و معرفي استادان و دانشجويان مستعد و علاقه مند در زمينة هاي مرتبط و استفاده از نظرات و تخصص آنها، توسعه همكاريهاي علمي و پژوهشي بين دانشگاهها و صنعت ، هدايت و بهره برداري از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در راستاي حل مسائل صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و صنايع كوچك استفاده از پتانسيل هاي قابل توجه دانشگاهها مي باشد .
1. شرايط پيشنهاد دهنده پايان نامه:
- دانشجويان ايراني مقاطع كارشناسي ارشد، دكتري و فوق دكتري دانشگاههاي داخل و خارج از كشور
2. چگونگي انتخاب موضوع تحقيق:
2.1. انتخاب موضوع از بين اولويتهاي تحقيقاتي و مطالعاتي اعلام شده توسط سازمان
2.2. پيشنهاد عناوين تحقيقاتي و مطالعاتي مرتبط با فعاليت سازمان توسط دانشجو به سازمان
3. ويژگي موضوعات اولويت دار:
3.1. در راستای اهداف، ماموريتها و سياستهای سازمان و در جهت رفع مسائل سازمان يا شركتهاي استاني در ايجاد و اداره شهركهاي صنعتي و حمايت از صنايع كوچك باشد.
3.2. موضوعات مربوط به صنايع كوچك مي بايست در جهت راه هاي جديد براي توسعه و حمايت و يا رفع معضلات عمومي صنايع كوچك بوده و وابسته به يك واحد صنعتي خاص نباشد.
3.3. کاربردی و قابل استفاده بوده و بتوان آنرا اجرايی نمود.
3.4. به دور از کلی نگريها بوده و بتواند نتايج دقيق و ملموسی ارائه نمايد.
3.5. با استفاده از مقايسه تطبيقی با کشورهای پيشرفته ، الگوی عملی مناسبی را عرضه نمايد.
3.6. مشخصات اقليمي و جغرافيايي و منابع انساني و مزيت هاي منطقه اي و ملي در طرحهاي توسعه اي مد نظر قرار بگيرد.

4. مراحل انجام طرح:
4.1. انتخاب و پيشنهاد موضوع تحقيق توسط دانشجو
4.2. تكميل فرم شماره 1 توسط دانشجو با هماهنگي استاد راهنما و ارسال آن به شركت شهركهاي صنعتي استان مربوطه
تبصره 1: دانشجو مي بايست در اين مرحله صرفا تاييد و موافقت اوليه دانشگاه و استاد راهنما را در خصوص كليات موضوع حاصل نمايد.بديهي است امكان دارد در حين فرآيند بررسي و تاييد موضوعات درسازمان و شركتهاي تابعه تغييراتي در عناوين و نحوه انجام طرح ايجاد گردد
4.3. پس از ارائه مدارك لازم، موضوع تحقيق پيشنهادي, حداكثر ظرف مدت يك ماه توسط كميته بررسي پايان نامه ها در شركت هاي استاني و سازمان مورد بررسي قرار مي گيرد.
تبصره2 : اعضاي كميته بررسي پايان نامه هاي شركت هاي استاني عبارتند از:
1. مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان يا نماينده وي
2. معاونت صنايع كوچك
3. كارشناس مسئول آموزش
4. متخصصين مرتبط با موضوع مورد بحث حد اكثر دو نفر
تبصره 3: با توجه به اشراف شركتهاي استاني بر نقاط ضعف و قوت ، مشكلات و امكانات منطقه انجام بررسي كامل و دقيق موضوعات در كميته بررسي پايان نامه ها در شركتهاي استاني ضروري بوده و استفاده از متخصصين مرتبط با موضوع از اهميت زيادي برخوردار است. بدين جهت كميته هاي استاني مكلف به بكارگيري يك استاد دانشگاه( ترجيحا در رشته هاي مهندسي صنايع، مديريت و يا اقتصاد) علاوه بر حضور همكاران متخصص و مرتبط با موضوع هستند.مدير مراكز رشد استان در صورت وجود، در اين مورد به عنوان يك گزينه مناسب و مطلع پيشنهاد مي گردد.
4.4. به منظور بررسي و تاييد نهايي و همچنين جلوگيري از انتخاب موضوعات يكسان و شركت شهركهاي صنعتي استانها موظف به كسب تاييديه كتبي از ستاد (سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، معاونت صنايع كوچك) مي باشند. جهت كسب تاييديه، كافيست فرم تكميل شده شماره 1، و صورتجلسه كميته بررسي پايان نامه كه به تاييد همه اعضا رسيده ضميمه نامه درخواست تصويب موضوع شده و به سازمان، معاونت صنايع كوچك ارسال گردد.

تبصره 4: كميته تاييد پايان نامه سازمان متشكل است از :
1. مدير دفتر توسعه بنگاهها و كارآفريني
2. كارشناس دفتر توسعه بنگاهها و كارآفريني
3. يكي ازمشاورين مدير عامل به پيشنهاد معاونت صنايع كوچك
4. معاونت مرتبط با موضوع يا نماينده وي
5. متخصص مرتبط با موضوع حداكثر 2 نفر

4.5. پس از تصويب نهايي، مبلغ حمايت و نظر كميته از طريق شركت استاني به دانشجو اعلام مي گردد.دانشجو موظف است پس از آگاهي از تصويب پروژه پيشنهادي توسط كميته، در حداقل زمان نسبت به تصويب موضوع در دانشگاه اقدام و با همراه داشتن تصوير فرم پايان نامة مصوب دانشگاه جهت انعقاد قرارداد به شركت شهركهاي صنعتي استان مراجعه نمايد
4.6. دانشجو موظف است گزارش روند پيشرفت پروژه را پس از تاييد استاد راهنما، كتبا بصورت سه ماهانه به شركت شهركهاي صنعتي استان ارائه نموده و در صورت نياز با شركت در جلسات كميته بررسي پايان نامه ها، گزارش مذكور را حضورا ارائه نمايد.
تبصره 5 : حمايت از پايان نامه هايي كه بعد از تصويب دانشگاه درخواست استفاده از طرح را دارند امكان پذير نمي باشد.
تبصره 6 : چنانچه بعد از تاييديه موضوع توسط سازمان، انعقاد قرارداد با دانشجو صورت نگرفت مي بايست مراتب به سازمان اعلام گردد.
5. مبلغ اعتبار (ميزان حمايت مالي)
حداكثر مبلغ حمايت براي به شرح جدول ذيل مي باشد:
مقاطع تحصيلي مبلغ (ميليون ريال)
كارشناسي ارشد 10
دكتري 20
فوق دكتري 25
پايان نامه ايرانيان در مقطع دكتري در خارج از كشور 30
پايان نامه ايرانيان در مقطع فوق دكتري در خارج از كشور 40

تبصره 7: مبلغ قابل تخصيص به هر عنوان بسته به مقطع تحصيلي، نوع دانشگاه ، استاد و موضوع پايان نامه به تشخيص كميته استاني تعيين مي گردد
6. نحوه پرداخت:
مقطع اول : معادل تا 40 درصد از حمايت مالي تصويب شده پس از ارائه اولين گزارش به شركت شهركهاي صنعتي
استان و كسب تاييد كميته استاني بررسي پايان نامه ها.
مقطع دوم : معادل تا 60 درصد از حمايت مالي تصويب شده پس از دريافت و تأييد گزارش نهايي و مستندات پايان نامه توسط كميته استاني بررسي پايان نامه ها.
تبصره 8- پرداخت مقطع دوم كمك هزينه به دانشجو در صورت كسب نمره قبولي از دانشگاه خواهد بود.
7. ساير موارد:
7.1. چارچوب همكاري، قرارداد منعقده بين شركت شهركهاي صنعتي استان و دانشجو (در قالب فرم شماره دو)‌خواهد بود .
7.2. شروع كار مطالعه و انجام اقدامات لازم پس از انتخاب موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه (زير نظر استاد راهنما) خواهد بود.
7.3. درج مشخصات سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران بعنوان همكار و حمايت كننده در پايان‌نامه و مقاله‌هاي منتج از آن
7.4. دانشجو همزمان با تحويل يك نسخه از گزارشات به استاد راهنما دو نسخه( نسخه الكترونيكي با فرمت word و نسخه مكتوب) نيز به شركت شهركهاي صنعتي استان ارائه خواهد نمود.
7.5. « كميته استاني بررسي پايان نامه ها »، گزارشات واصله را بررسي و نظرات خود را حداكثر ظرف سه هفته پس از وصول گزارش به دانشجو اعلام خواهد كرد.
7.6. دانشجو موظف است دو هفته قبل از برگزاري جلسه دفاع از پروژه رسماً از نمايندة شركت شهركهاي صنعتي استان جهت حضور در جلسه دعوت بعمل آورد.
7.7. دانشجو مي بايست پس از برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه و نهايي شدن گزارش پايان نامه موارد زير را در اختيار شركت شهركهاي صنعتي استان قرار دهد:
• دو نسخه از پايان نامه به همراه CD متن كامل تايپ شده آن(يك نسخه از CD و متن كامل مي بايست از طريق شركت استاني به سازمان ارسال گردد.)
• چكيده پايان نامه به همراه فايل تايپ شده كامپيوتري
• ارائه نتايج پايان نامه در قالب سمينار در محلي كه شركت شهركهاي صنعتي استان اعلام خواهد كرد.
7.8. كليه حقوق و امتياز حاصل از نتايج تحقيق و مالكيت معنوي آن متعلق به هر دو طرف بوده و هر يك حق استفاده از آن را بطور نامحدود دارند.

ادامه مطلب...

معیارهای موثر در بررسی و اعتبارسنجی طرح

1-توجیه پذیری طرح: تصویب توجیهات فنی، مالی و اقتصادی طرح توسط کارگروه اشتغال استان مر بوطه و بانک عامل.

2- موضوع طرح: قرار داشتن موضوع طرح در لیست اولویتهای سرمایه گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و استقرار در شهرکهای صنعتی.

3- توانايي و سوابق اعتباری و مالی متقاضی:مدارک تحصیلی، علمی، سوابق تجربی شغلی، پروژه ها و طرح های انجام شده قبلی.

4- مشارکت متقاضی: میزان مشارکت مالی متقاضی در اجرای طرح و وثایق مورد نظر بانک

5- میزان اشتغال: تعداد نیروی انسانی که با راه­اندازی طرح به استخدام متقاضی در می­آیند و منطقه­ای که طرح در آنجا اجرا می گردد ( از حیث محرومیت).

6- مطالعه بازار :برخورداری محصول از بازار مطمئن داخلی و یا خارجی.

7- ارائه وثایق و معرفی ضامن معتبر.

8- سوابق مالی : كنترل سوابق متقاضی در پرداخت به موقع اقساط، عدم وجود بدهی معوق به سایر بانکها و نداشتن چک برگشتی ازسیستم بانکی.

9- مطالعات میدانی صندوق : گزارش بازدید نماینده یا مامورین صندوق از محل اجرای طرح و مذاکره با متقاضی، اعضای هیأت مدیره و سهامداران ، رئیس شعبه بانک و ...

ادامه مطلب...

اولویتهای موضوعی صندوق در حوزه صدور ضمانتنامه


1- تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال.
2- تکمیل حلقه های مفقوده خوشه های کسب وکار.
3- طرحهای نیمه تمام بالاتر از 50 درصد.
4- تأمین سرمایه در گردش واحدهای صادراتی.
5- طرح توسعه واحدهای فعال صادراتی.
6- طرح اصلاح ساختار و بهینه سازی مصرف انرژی.
7- شرکتهای دانش بنیان شامل.
        1- فناوری زیستی(پزشکی، کشاورزی، صنعتی ، محیط زیست).
        2- فناوری نانو ( محصولات و مواد)
        3- اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها)
        4- مواد پیشرفته (فلزات، کامپوزیت ها، سرامیک ها، پلیمر ها)
        5- الکترونیک و کنترل (میکروالکترونیک، قطعات،مدار ها،سخت افزار کامپیوتر و سامانه ها)
        6-فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزار های کامپیوتری.
        7- تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی.
        8- دارو های پیشرفته و مهندسی پزشکی.
        9- هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها،موشکها).
        10- انرژیهای نو (هسته ای و تجدید پذیر).
        11- محصولات پیشرفته سایر بخش ها ( نفت و گاز و ...)
8- اجزاء شهرکهای فناوری.

ادامه مطلب...

کارمزد ضمانتنامه:

در سال اول معادل یک و نیم درصد و برای سال های بعد، به ازای هرسال بیست و پنج صدم درصد مبلغ ضمانت نامه خواهد بود. به طور مثال برای یک دوره پنج ساله برابر بادوو نیمدرصد می گردد، که بصورت نقد از متقاضی دریافت می گردد.

ادامه مطلب...

مدارک مورد نیاز ( اشخاص حقیقی و حقوقی)

گام اول:

· معرفي نامه سازمان صنايع كوچك و شركت شهركهاي صنعتي استان
· خواست کتبی متقاضی روی سربرگ شرکت
· فرم تکمیل شده درخواست صدور ضمانت نامه توسط متقاضي
· پرسشنامه تکمیل شده درخواست صدور ضمانت نامه توسط متقاضي
· تصاوير شناسنامه اعضاء هيأت مديره و مديرعامل یا متقاضی حقیقی
· تصاویر مدارک تحصیلی اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل
· تصویر اظهارنامه ثبتي شرکت
· تصویر اساسنامه شركت
· تصویر روزنامه رسمي و استعلام ثبتی مربوط به آگهی تاسیس شركت
· تصویر روزنامه رسمي و استعلام ثبتی مربوط به آخرین تغییرات وصاحبان امضاء مجاز
· تصویرجواز تأسيس/ تصویر پروانه بهره برداری/ تصویر جواز طرح توسعه
· تصویر دفترچه قرارداد زمين (طرح های واقع در شهركهای‌ صنعتي)
· تصویر سند مالكيت زمين محل اجراي طرح (طرح های خارج از شهر‌ك‌هاي صنعتي)
· تصویر پروانه احداث ساختمان (براي مواردي كه اين پروانه را اخذ نموده اند)
· اظهارنامه مالياتي3 سال اخير شركت (براي مواردي كه بيش از 3 سال از ثبت شركت گذشته باشد)
· ترازنامه، صورت سود و زيان و صورت گردش وجوه نقدي سه سال اخير به صورت حسابرسي شده
· (براي مواردي كه سابقه فعاليت دارند)
· تصوير فيش تلفن و برق محل سكونت متقاضي به همراه تصوير سند مالكيت يا اجاره نامه محل سكونت

توضیح: مدارک و مستندات حقوقی و حقیقی که به صورت کپی ارائه می شوند می بایست از طریق مراجع قضایی برابر با اصل و طرح مصوب بانک نیز توسط شعبه بانک مهر و تأیید شود.

**********************************************************************************


گام دوم(پس از انجام بررسی های اولیه)

· فرم تکمیل شده توسط بانك عامل
· مصوبه بانک عامل
· طرح توجيهي مورد تاييد يا پذيرفته شده بانك
· گزارش ارزيابي وثايق پذيرفته شده توسط بانك
· گواهی استعلام بانك عامل مبنی برعدم چك برگشتي متقاضي
· گواهی عدم بدهی معوق متقاضي به سيستم بانكي (در صورتيكه متقاضي (شركت يا اعضا) قبلاً تسهيلاتي را از بانكهاي دولتي و غير دولتي دريافت نموده اند مي بايستي اطلاعات كامل مربوطه ارائه دهند)
· تصویر پيش فاكتور يا پروفرم‌هاي مورد تأييد بانك
(براي مواردي كه بطور خاص توسط صندوق از بانك درخواست مي شود)
· گردش حساب بانكي ضمانتخواه در بانك عامل و ساير بانكها
· تصویر اسناد وثايق ملكي خارج از طرح(در صورت توثيق نزد بانك)
· معرفي ضامنين قابل قبول به صندوق

ادامه مطلب...


معرفي:

سرمايه گذاران و صاحبان محترم صنايع كوچك چنانچه در هنگام اخذ وام از بانك ها و يا موسسات مالي و اعتباري براي هر يك از موارد زير داراي كسري وثيقه هستيد:

ايجاد طرح هاي توليدي

تكميل طرح هاي توسعه اي

بهسازي و نوسازي

تامين سرمايه در گردش

توسعه پيمانكاري هاي فني

تحقيق و توسعه

خريد فناوري و دانش فني

تامين تجهيزات آزمايشگاهي

صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك به منظور حمايت از سرمايه ، توليد و كالاي ملي مي توانند از طريق صدور ضمانت نامه، كسري وثيقه شما را جهت اخذ هرگونه تسهيلات از بانك هاي عامل تامين نمايد. كليه متقاضيان در صورت تمايل مي توانيد به منظور بهره مندي از خدمات اين صندوق از طريق در خواست مستقيم( مراجعه حضوري به صندوق و يا دريافت فرم در خواست از وبسايت به آدرسwww.sif-gov.ir و ارسال آن به نمابر 88550740-021) و يا از طريق مراجعه به نماينده صندوق مستقر در شركت شهركهاي صنعتي استان اقدام به تشكيل پرونده نماييد.

اهداف و وظايف:

بر اساس قانون تاسيس صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك كه در تاريخ 24/09/83 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است . اهداف و وظايف اين صندوق عبارت است از :

فراهم آوردن موجبات توسعه سرمايه گذاري بخش غير دولتي در صنايع كوچك

تضمين و تسهيل در توثيق تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات مالي و اعتباري به صنايع كوچك

ويژگي هاي ضمانت نامه صندوق:

مبلغ ودرصد:

حداكثر مبلغ ضمانت نامه صندوق براي پوشش كسري وثايق متقاضيان براي هر طرح ده ميليارد ريال تعيين گرديده است(مازاد بر ده ميليارد ريال با تصويب مجمع عمومي صندوق) كه تا 70درصد و در مناطق توسعه نيافته تا 85درصد اصل و سود تسهيلات اعطايي بانكها و موسسات مالي و اعتباري به صنايع كوچك را تشكيل مي دهد.

وثايق و كارمزد : وثايقي كه صندوق از متقاضي صدور ضمانت نامه در يافت مي نمايد ، حسب رتبه اعتباري آنها كه در جريان اعتبار سنجي صندوق مشخص ميگردد مي تواند تركيبي از وثايق نوع اول (سند ملكي‌، سهام قابل ارائه در بورس و...) و وثايق نوع دوم(سفته و مانند آن) باشد. كارمزد ضمانت نامه نيز طبق آئين نامه هاي مصوب صندوق محاسبه و دريافت خواهد شد .(نرخ كارمزد در سايت صندوق قابل محاسبه است)

اولويت هاي فعلي صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك در ارايه خدمات:

1- تامين سرمايه در گردش واحد هاي توليدي فعال

2- تكميل حلقه هاي مفقوده خوشه هاي كسب وكار (ايجادي- توسعه اي – سرمايه در گردش)

3-طرح نيمه تمام بالاتر از 50درصد(توسعه اي)

4-تامين سرمايه در گردش واحدهاي صادراتي

5- طرح اصلاح ساختار و بهينه سازي مصرف انرژي(توسعه اي –سرمايه در گردش)

6- شركت هاي دانش بنيان(ايجادي- توسعه اي – سرمايه در گردش)

7- طرح توسعه واحدهاي فعال صادراتي

8- طرح مربوط به اجزا شهركهاي فناوري مشتمل بر (مواد پيشرفته – فناوري اطلاعات وارتباطات- تجهيزات پيشرفته- بيوتكنولوژي- پليمر – شيمي )

محصولات جديد صندوق در پذيرش ريسك اعتباري صنايع كوچك در فرآيند هاي تامين ، توليد، فروش و پيمانكاري:

ضمانت نامه پرداخت سود و عوارض گمركي

ضمانت نامه ترانزيت كالا

ضمانت نامه ترخيص موقت كالا

ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده

ضمانت نامه حسن انجام كار

ضمانت نامه استرداد پيش پرداخت

ضمانت نامه كسور وجه الضمان بيمه يا ماليات

پذيرش ريسك اعتبار خريدار

پذيرش ريسك اوراق بدهي تامين مالي صنايع كوچك

پذيرش ريسك خريد مواد اوليه

پذيرش ريسك ناشي از نوسانات نرخ ارز و مواد اوليه ، بابت قراردادهاي آتي

ضمانت نامه تامين مالي از اشخاص حقيقي و حقوقي

خريد و فروش ديون اسناد اعتباري مدت دار

مدارك مورد نياز:

 

مدارك مورد نياز

اشخاص

حقوقي

حقيقي

معرفي نامه از شركت شهركهاي صنعتي استان يا ساير نهادهاي ذيربط

ü

ü

پرسش نامه تكميل شده در خواست صدور ضمانت نامه

ü

ü

شناسنامه مدير عامل يا اعضا ء هيات مديره يا متقاضي حقيقي

ü

ü

تصوير اساسنامه شركت

ü

 

تصوير روزنامه رسمي مربوط به آگهي تاسيس / آخرين تغييرات

ü

 

تصوير جواز تاسيس/ تصوير پروانه بهره برداري

ü

ü

تصوير دفترچه قرارداد زمين يا سند مالكيت محل اجراي طرح

ü

ü

صورت هاي مالي حسابرسي شده 3سال اخير (در صورت فعاليت)

ü

 

گردش حساب بانكي ضمانتخواه

ü

ü

ساير موارد در صورت تشخيص صندوق

ü

ü

 

توجه:

همراه داشتن اصل مدارك الزامي است .

پرسشنامه درخواست صدور ضمانتنامه به آدرس www.sif-gov.ir قابل دريافت مي باشد.

معيارهاي مورد بررسي:

صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك طرح هاي وارده را بر اساس معيارهاي ذيل مورد بررسي قرار مي دهد.

توجيه پذيري طرح: تصويب توجيهات فني، ‌مالي و اقتصادي طرح توسط كارگروه اشتغال استان مربوط و بانك عامل

موضوع طرح: قرار داشتن موضوع طرح در ليست اولويتهاي سرمايه گذاري وزارت صنعت، معدن و تجارت

توانايي و سوابق متقاضي: مدارك تحصيلي وعلمي و سوابق تجربي و شغلي و پروژه ها و طرح هاي انجام شده قبلي

مشاركت متقاضي: ميزان مشاركت مالي متقاضي در اجراي طرح و وثايق مورد نظر بانك

ميزان اشتغال: تعداد نيروي انساني كه با راه اندازي طرح به استخدام متقاضي در مي آيند و منطقه اي كه طرح در آنجا اجرا مي گردد(از حيث محروميت)

مطالعه بازار: برخورداري محصول از بازار مطمئن داخلي و يا خارجي و عدم اشباع بازار از محصولات طرح

ارايه وثايق و معرفي ضامن معتبر

سوابق مالي: كنترل سوابق متقاضي در پرداخت به موقع اقساط و عدم وجود بدهي به ساير بانك ها و نداشن چك برگشتي از سيستم بانكي

مطالعات ميداني صندوق: گزارش بازديد نماينده يا ماموران صندوق از محل اجراي طرح و مذاكره بامتقاضي، اعضاي هيات مديره و سهامداران ، رئيس شعبه بانك و...

ساير موارد بر اساس ضوابط جاري صندوق

 

ادامه مطلب...
صفحه1 از3

نظر سنجی

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
33
1378
3934
3934
10685
24385
703946

پیش بینی امروز
240


آی پی شما54.158.248.112