فرآیندهای کاری

فرآیندهای کاری (11)

23 آبان 1395

شرح فرآیند:...

1-درخواست انصراف از سوی متقاضی به شرکت شهرک های صنعتی و تکمیل فرم مربوطه

2- استعلام از سازمان صنعت، معدم و تجارت یا سازمان جهاد کشاورزیتوسط شرکت شهرک های صنعتی و کسب نظر آن سازمان در خصوص انصراف متقاضی

3- تکمیل فرم انصراف متقاضیان توسط واحد برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی برای اطمینان از اینکه:

زمین متقاضی در رهن بانک نباشد.

تبصره : چنانچه زمین دارای مستحدثات باشد پس از واگذاری زمین به متقاضی بعدی ، کارشناسی های مربوطه انجام و هزینه های ساخت و ساز به انصراف دهنده برگردانده خواهد شد.

حذف نام متقاضی از سیستم امور متقاضیان

حذف نام متقاضی از نقشه شهرک مربوطه

اخذ دفترچه قرارداد و ضمائم آن جهت ضبط در پرونده

تسویه حساب با امور مالی

4- ارائه تسویه حساب از هیأت امنا شهرک بابت هزینه اب بها و خدمات به واحد برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی

دریافت فرمهای مربوطه:...

ادامه مطلب...
23 آبان 1395

شرح فرآیند:...

1-ارائه درخواست به سازمان صنعت، معدن وتجارت یا جهاد کشاورزی 

2- ارائه موافقت نامه کتبی از سازمان صنعت ، معدن و تجارت یا جهاد کشاورزی

3- بازدید شرکت شهرک های صنعتی از محل برای اطمینان از رعایت ضوابط و شرایط ساخت و ساز 

تبصره: قبل از اتمام مراحل ساخت و ساز ، زمین قابل انتقال نمی باشد.

4- ارائه تسویه حساب از هیأت امنا شهرک بابت هزینه اب بها و خدمات به واحد برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی

5- تکمیل فرم نقل و انتقال توسط واحد برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی و طی مراحل زیر : 

•    تأییدیه امور حقوقی مبنی بر اینکه نقل و انتقال از نظر حقوقی بلامانع است.

•    تأییدیه کارشناس محیط زیست مبنی بر اینکه نقل و انتقال از نظر زیست محیطی بلامانع است.

•     تأییدیه امور مالی مبنی بر اینکه واحد تولیدی هیچگونه بدهی به شرکت شهرک های صنعتی ندارد.

6- ثبت نقل و انتقال در دفترچه قرارداد توسط کارشناس برنامه ریزی

 دریافت فرمهای مربوطه:...

ادامه مطلب...
23 آبان 1395

شرح فرآیند:...

1-ارائه درخواست به سازمان صنعت ، معدن و تجارت یا سازمان جهاد کشاورزی

2- ارائه موافقت نامه کتبی از سازمان صنعت ، معدن و تجارت یا جهاد کشاورزی

3- بازدید شرکت شهرک های صنعتی از محل برای اطمینان از رعایت ضوابط و شرایط ساخت و ساز و تکمیل فرم وضعیت پیشرفت فیزیکی توسط کارشناسان برنامه ریزی و امور اجرائی

تبصره 1: چنانچه تغییر نام از شخص حقیقی به شخص حقوقی باشد می بایست 80% سهام به نام فرد یا افراد حقیقی باشد و جواز تأسیس به نام ایشان صادر گردیده باشد.در این صورت لازم نیست ساخت و ساز تکمیل شده باشد.

تبصره 2: چنانچه تغییر نام از شخص حقیقی به شخص یا اشخاص حقیقی باشد می بایست مراحل ساخت سالن تولید به اتمام رسیده باشدکه این موضوع باید توسط کارشناسان امور اجرایی و برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی به تأیید برسد.

 

4- تکمیل فرم نقل و انتقال توسط واحد برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی و طی مراحل زیر :

تأییدیه امور حقوقی مبنی بر اینکه نقل و انتقال از نظر حقوقی بلامانع است.

تأییدیه امور مالی مبنی بر اینکه واحد صنعتی (خدماتی،کارگاهی) هیچگونه بدهی به شرکت شهرک های صنعتی ندارد.

5- ثبت نقل و انتقال در دفترچه قرارداد توسط کارشناس برنامه ریزی

دریافت فرمهای مربوطه:...

ادامه مطلب...
23 آبان 1395

شرح فرآیند:...

1-اخذ نامه استعلام از سازمان صنعت، معدن و تجارت و یا سازمان جهاد کشاورزی در خصوص تغییر کاربری

2- ارائه نامه به شرکت شهرک های صنعتی جهت بررسی امکان تغییر کاربری و مسائل زیست محیطی

3- بررسی وضعیت توسط شرکت شهرک های صنعتی و اعلام نتیجه امکان تغییر کاربری به سازمان صنعت ، معدن و تجارت و یا جهاد کشاورزی

4- انجام تغییر کاربری توسط سازمان صنعت ف معدن و تجارت و یا جهاد کشاورزی

5- ارائه مجوز تغییر کاربری از سازمان صنعت ، معدن و تجارت و یاجهاد کشاورزی و پرداخت هزینه های تغییر کاربری

6- ثبت تغییرات کاربری در دفترچه قرارداد توسط شرکت شهرک های صنعتی

 دریافت فرمهای مربوطه:...

ادامه مطلب...
23 آبان 1395

شرح فرآیند:...

1- ارائه درخواست سند مالکیت همراه با پروانه بهره برداری و پایان کار به واحد برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی 

2- استعلام واحد برنامه ریزی از امور مالی مبنی بر اطمینان از تسویه حساب کامل حق بهره برداری زمین ، انشعابات

3- استعلام از بانک مربوطه (در صورتیکه زمین در رهن بانک باشد)

4- ارائه تسویه حساب از هیأت امنا شهرک بابت هزینه آب بها و خدمات به واحد برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی 

5- تهیه فرم گردش کار سند توسط شرکت شهرک های صنعتی 

6- معرفی به دفترخانه توسط واحد برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی جهت انتقال سند

 

دریافت فرمهای مربوطه:...

ادامه مطلب...
23 آبان 1395

شرح فرآیند:...

1-تکمیل عملیات ساختمان و تأسیسات واحد های صنعتی با رعایت کلیه ضوابط و شرایط ساخت و ساز درج شده در دفترچه قرارداد و دفترچه ضمائم آن

2- بازدید کارشناس امور برنامه ریزی و امور اجرایی شرکت شهرک های صنعتی از محل و بررسی چگونگی ساخت و ساز ها

3- دریافت فرم پایان کار از شرکت شهرک های صنعتی و تکمیل و تأیید آن توسط مهندس ناظر

4- ارائه فرم پایان کار تأیید شده به واحد برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی 

5- ثبت پایان کار در دفترچه قرارداد متقاضی توسط واحد برنامه ریزی

 دریافت فرمهای مربوطه:...

ادامه مطلب...
23 آبان 1395

شرح فرآیند:...

1- دریافت معرفی نامه از شرکت شهرک های صنعتی به سازمان نظام مهندسی استان

2- مراجعه به سازمان نظام مهندسی استان جهت دریافت نقشه و مدارک مربوطه

3-ارائه مدارک به کارشناس برنامه ریزی شرکت  شهرک های صنعتی

* مدارک مورد نیاز جهت ارائه به شرکت شهرک های صنعتی عبارتند از:

نقشه های اجرایی کامل (پلان ها ، نماها ، پلان موقعیت و مقاطع مختلف ) که به تأیید سازمان نظام مهندسی رسیده باشد.

CD نقشه ها و سه سری فتوکپی از آنها

فتوکپی از پروانه اشتغال مهندس ناظر و محاسب که به تأیید سازمان نظام مهندسی رسیده باشند.

دریافت فرمهای مربوطه:...

ادامه مطلب...
18 آبان 1395

شرح فرآیند:...

هزینه حق بهره برداری از اراضی و تأسیسات در شهرک ها و نواحی صنعتی به صورت ذیل دریافت می گردد:

تبصره 1: در صورت پرداخت کل مبلغ در زمان انعقاد قرارداد 12% تخفیف به مباغ حق بهره برداری واحدهای صنعتی اعمال می گردد.

تبصره 2: سهم نقدی شرکت های تعاونی 10% کمتر از سایرین می باشد.

تبصره 3: به نسبت سهم ایثارگران و نخبگان ، در قرارداد 5% به عنوان بخشودگی کسر می گردد ، در غیر این صورت سهمیه نقدی (بدون تغییر در مبلغ کل قرارداد ) 10% کمتر از سایرین خواهد بود و به مدت زمان اقساط آن یکسال اضافه می گردد

 

دریافت فرمهای مربوطه:...

ادامه مطلب...
18 آبان 1395

شرح فرآیند:...

1- ارائه جواز تأسیس معتبر و معرفی نامه از سازمان صنعت ، معدن و تجارت و یا سازمان جهاد کشاورزی و مدرک ثبتی شرکت (در صورتیکه واحد به نام شرکت به ثبت رسیده باشد) به شرکت شهرک های صنعتی

2- تخصیص زمین مناسب با توجه به مساحت مندرج در جواز تأسیس و نوع فعالیت آن در کمیسیون تخصیص زمین

3- دریافت فرم واریز وجه زمین از واحد برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی

4- ارائه اصل و فتوکپی فیش واریز وجه نقدی به امور مالی شرکت شهرک های صنعتی حداکثر تا ده روز از تاریخ دریافت فرم واریز وجه زمین (حساب جام ملت به شماره 2567150160 به نام شرکت شهرک های صنعتی)

5- سپردن اسناد تعهدی ( سفته های اقساط و تضمین ) به امور مالی و اخذ تأییدیه امور مالی مبنی بر عدم داشتن بدهی

6- دریافت جدول زمان بندی اجرای طرح از خانه صنعت و معدن و ارائه آن به واحد برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی

7- امضای دفترچه قرارداد در واحد برنامه ریزی و تحویل گرفتن یک نسخه از دفترچه قرارداد

8- تحویل زمین در محل  و تحویل گرفتن یک نسخه از صورت جلسه تحویل زمین

دریافت فرمهای مربوطه:...

ادامه مطلب...

نظر سنجی

آمار بازدید سایت

امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
45
1378
3946
3946
10697
24385
703958

پیش بینی امروز
240


آی پی شما54.158.248.112